Kryteria formalne dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Kobieta pracująca”:

 • zamieszkanie na terenie powiatu rzeszowskiego/brzozowskiego/strzyżowskiego
 • wiek powyżej 29 roku życia
 • kobieta
 • chęć powrotu na rynek pracy
 • osoba bezrobotna/bierna zawodowo


Kryteria dodatkowo punktowane:

 • kobiety opiekujące się 3 i więcej dzieci do 18 r. życia- 5 pkt.
 • kobiety długotrwale bezrobotne- 3 pkt.
 • brak doświadczenia zawodowego- 3 pkt
 • kobiety o niskich kwalifikacjach- 2 pkt.
 • kobiety niepełnosprawne- 2 pkt
 • brak/zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe- 2 pkt
 • brak własnych środków na podniesienie kwalifikacji- 2 pkt

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 19.
W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od 14.11.2016 do 30.12.2016. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 9 grup Uczestników po 10 osób. Nabór do każdej z 9 grup 10 osobowych prowadzony będzie minimum przez 2 tygodnie. W ramach jednego naboru istnieje możliwość utworzenia kilku grup szkoleniowych jeżeli kandydaci spełniają wymagane kryteria. Nabór do ostatniej grupy zakończy się w dniu 30.12.2016.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami – formularz może być wypełniony odręcznie lub komputerowo.

Kompletny formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 na adres biura:  Towarzystwo „ALTUM” Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów lub Punktach Rekrutacyjnych w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15 i w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 (Urząd Miasta) osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera/faxem-nr fax 17 860 25 97.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY